Przeskocz do treści

Muzealnik w Dziale Sztuki Współczesnej

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Muzealnik w Dziale Sztuki Współczesnej

Wymiar etatu:

 • praca w pełnym wymiarze etatu.

Wymagane kwalifikacje:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia sztuki,
 • ogólna znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania muzeów, instytucji kultury, a także z zakresu praw autorskich i finansów publicznych.

Wymagane kwalifikacje:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia sztuki,
 • ogólna znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania muzeów, instytucji kultury, a także z zakresu praw autorskich i finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka obcego (preferowany francuski lub/i angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie),
 • predyspozycje osobowościowe (umiejętność organizacji pracy własnej, samodyscyplina, umiejętność pracy w zespole, gotować do dokształcania, wysoka kultura osobista),
 • preferowane doświadczenie w organizacji wystaw i/lub wydarzeń kulturalnych, działalności edukacyjnej lub/i naukowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • gromadzenie, ochrona oraz naukowe opracowywanie zbiorów sztuki współczesnej,
 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej,
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu pracy działu,
 • wygłaszanie odczytów, wykładów, prowadzenie lekcji muzealnych, oprowadzanie po wystawach zwiedzających,
 • sprawowanie nadzoru nad ekspozycjami stałymi i wystawami czasowymi z zakresu sztuki współczesnej,
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw oraz realizacja wystaw,
 • stały nadzór nad stanem zachowania muzealiów i nadzór nad konserwacją wybranych eksponatów,
 • prowadzenie magazynu sztuki współczesnej,
 • sporządzanie planu pracy i sprawozdań,
 • pozyskiwanie dzieł z zakresu sztuki współczesnej (kontakty z artystami i ich spadkobiercami, ustalanie zakresu praw autorskich, pozyskiwanie dzieł jako depozytów i darowizn, pozyskiwanie dzieł do zakupu),
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z p. zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek naukowy i staż pracy.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Muzeum (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 ) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15.01.2018 roku na adres Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski (decyduje data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.