Przeskocz do treści

Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-01/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35 w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 586181-N-2018 z dn. 9/07/2018 r.)

Znak postępowania: ML231-01/2018

Oferty należy składać w terminie do 23.07.2018 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Załącznik nr 1 SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 4 SIWZ - Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia Podwykonawcy

Załącznik nr 5 SIWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania niezbędnych zasobów

Załącznik nr 6 SIWZ - Wzór Umowy

Załącznik nr 7 SIWZ - Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 8 SIWZ - Zalecenia konserwatorskie z dn. 29.10.2013 r.

Załącznik nr 9a SIWZ - Ikonografia altany

Załącznik nr 9b SIWZ - Ikonografia altany

Załącznik nr 9c SIWZ - Ikonografia altany