Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-01/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35 w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Znak postępowania: ML231-01/2018

Oferty należy składać w terminie do 23.07.2018 r. do godz. 10.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Załącznik nr 1 SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 SIWZ – Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 4 SIWZ – Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia Podwykonawcy

Załącznik nr 5 SIWZ – Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania niezbędnych zasobów

Załącznik nr 6 SIWZ – Wzór Umowy

Załącznik nr 7 SIWZ – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 8 SIWZ – Zalecenia konserwatorskie z dn. 29.10.2013 r.

Załącznik nr 9a SIWZ – Ikonografia altany

Załącznik nr 9b SIWZ – Ikonografia altany

Załącznik nr 9c SIWZ – Ikonografia altany