Przeskocz do treści

Ogłoszenie o zamówieniu – ML231-02a/2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza o zamówieniu na realizację wystawy „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 618754-N-2018 z dn. 18.09.2018 r.)

Znak postępowania: ML231-02a/2018

Oferty należy składać w terminie do 3.10.2018 r. do godz. 12.00.

W związku z pytaniami dotyczącymi SIWZ w trakcie pierwszego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prosimy o uwzględnienie w ofercie poniższy odpowiedzi:

  1. Zamówienie obejmuje wykonanie ścian wewnętrznych w przestrzeni wystawy, z wyłączeniem ściany pomiędzy Salą wystaw czasowych a Salą wystawy.
  2. Zamówienie nie obejmuje wykonania sufitów.
  3. Zamówienie obejmuje wykonanie prac projektowych, wykonawczych i montażowych kładki stalowej, dla której zostaną przygotowane „otwory kotwicze”.
  4. Zamawiający dopuszcza do zmiany profilu giętego na łamany, a także wykonania poszycia z siatki lub blachy perforowanej.
  5. Wyjaśnienie zapisu paragrafu 14 Wzoru Umowy:

„WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI paragraf 14.

  1. Termin zapłaty będzie uwarunkowany napływem transz środków finansowych pochodzących z przyznanej dotacji celowej MKiDN. Z tyłu ewentualnego opóźnienie w zapłacie Wykonawca nie będzie sobie rościł sobie prawa do naliczenia odsetek ustawowych.”

Pytanie nr 1 – Oferent prosi o wyjaśnienie, czy powyższy zapis oznacza, że Zamawiający ma przyznane środki na realizację zadania, jednak każda z transz, na którą może zostać wystawiona faktura częściowa przez Wykonawcę, jest pozyskiwana oddzielnie z Ministerstwa?

Zamawiający otrzymał dofinansowanie, jednakże po zakończeniu danego etapu prac Zamawiający musi oddzielenie wnioskować o uruchomienie środków.

 Pytanie nr 2 – Oferent prosi o wyjaśnienie, jak długie maksymalne opóźnienie w płatności powinien założyć w płatnościach – informacja jest niezbędna do określenia płynności finansowej projektu lub ewentualnego dodatkowego finansowania zadania przez Wykonawcę.

Odpowiedź – Zamawiający nie przewiduje opóźnień w płatnościach w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do zakończeniu prac w danym terminie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11 (pomocniczy)