bip.muzeumlubuskie.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Statut

Statut Muzeum Lubuskiego

Email Drukuj PDF

Tekst jednolity

 

 

STATUT

Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta

w Gorzowie Wielkopolskim

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej Muzeum, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1/ ustawy z dnia 2.11.1996 r.  o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),

2/ ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),

3/ niniejszego statutu.

§ 2.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Lubuskie.

§ 3.

Muzeum wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 7 i posiada osobowość prawną z mocy art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 4.

Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów.

§ 5.

Siedzibą Muzeum jest miasto Gorzów Wielkopolski, a terenem działania województwo lubuskie.

§ 6.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 7.

Celem Muzeum jest ochrona dóbr kultury i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu w zakresie archeologii, etnografii, historii, sztuki, techniki, przyrody, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej przez umożliwienie kontaktu ze zbiorami.

§ 8.

Muzeum realizuje cele, o których mowa w § 7, w szczególności przez:

1/ gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,

2/ inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zgromadzonych dóbr kultury,

3/przechowywanie zgromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w
sposób dostępny do celów naukowych,

4/ zabezpieczenie i konserwację muzealiów,

5/organizowanie wstaw stałych, czasowych i objazdowych ze zbiorów własnych i obcych,

6/ organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

7/ prowadzenie działalności edukacyjnej,

8/ udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i poznawczych,

9/ prowadzenie działalności wydawniczej,

10/ przygraniczne upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu w zakresie statutowej działalności Muzeum.

 

§ 9.

Muzeum może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb regionu, realizacji zasad polityki kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.


ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10.

Muzeum składa się z następujących komórek organizacyjnych:

1.   Dział Archeologii,

2.   Dział Etnografii,

3.   Dział Sztuki Dawnej,

4.   Dział Sztuki Współczesnej,

5.   Dział Historii Regionu,

6.   Dział Techniki i Militariów,

7.   Dział Numizmatyczny,

8.   Dział Edukacji i Promocji,

9.   Główny Inwentaryzator,

10. Sekretariat,

11. Dział Księgowości,

12. Dział Administracyjno-Gospodarczy,

13. Dział Kadr.

§ 11.

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa „Regulamin Organizacyjny Muzeum”.

 

§ 12.

Regulamin organizacyjny nadaje dyrektor Muzeum po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Lubuskiego oraz zakładowej organizacji związkowej i stowarzyszeń twórców.

§ 13.

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 14.

 1. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora.
 2. Zastępcę dyrektora powołuje – bez konieczności przeprowadzenia konkursu – i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego:

1/ na wniosek dyrektora,

2/ z własnej inicjatywy,

z zastrzeżeniem ust. 3 – 5.

 1. Wniosek w sprawie powołania zastępcy dyrektora, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, powinien zawierać dane osobowe, dane o kwalifikacjach, przebiegu pracy zawodowej i stanie zdrowia kandydata oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.
 2. Wniosek w sprawie odwołania zastępcy dyrektora powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie w sposób odpowiedni udokumentowane.
 3. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora przez Zarząd Województwa Lubuskiego z własnej inicjatywy następuje po zasięgnięciu opinii dyrektora, w przypadku, gdy dyrektor nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, a wystąpiły ważne okoliczności uzasadniające podjęcie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

§15.

Do podstawowych obowiązków dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2/ ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3/ reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4/ ustalanie planów rzeczowych, finansowych, wniosków inwestycyjnych i sprawozdań. Przedstawianie powyższych dokumentów Radzie Muzeum i
Zarządowi Województwa Lubuskiego oraz nadzór nad realizacją zatwierdzanych planów.

5/ wydawanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i komunikatów wewnętrznych Muzeum,

6/ organizowanie kontroli wewnętrznej i nadzorowanie jej funkcjonowania.

 

§ 16.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej Radą, której członków powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

§ 17.

Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

 

§ 18.

Rada składa się z 11 członków.

 

§ 19.

W Muzeum działają następujące zespoły doradcze:

1/ Kolegium Doradcze,

2/ Zespół do Spraw Muzealiów.

 

§ 20.

 1. Kolegium Doradcze, zwane dalej Kolegium, analizuje i opiniuje projekt planu pracy Muzeum oraz bieżąco jego realizację i sprawozdanie roczne.
 2. Kolegium powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum w formie zarządzenia.
 3. Kolegium przewodniczy dyrektor.
 4. Skład osobowy Kolegium stanowią kierownicy działów merytorycznych oraz główny księgowy, a w miarę potrzeb zapraszani są na posiedzenia inni specjaliści.
 5. Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez Dyrektora lub na wniosek większości członków Kolegium w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 21.

 

 1. Zespół do Spraw Muzealiów, zwany dalej Zespołem, opiniuje celowość zakupu lub nieodpłatnego przejęcia dóbr kultury do zbiorów Muzeum oraz ustala ich cenę.
 2. W skład Zespołu wchodzą kierownicy działów merytorycznych mających nadzór nad zbiorami oraz główny księgowy i główny inwentaryzator.
 3. Zespołowi przewodniczy dyrektor Muzeum.
 4. Sekretarzem Zespołu jest główny inwentaryzator.
 5. Zespół zbiera się w miarę potrzeb na wniosek sekretarza Komisji lub dyrektora Muzeum.
 6. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa instrukcja wydana w formie zarządzenia dyrektora.

 

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FINANSE

 

§ 22.

Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu działalności kulturalnej.

 

§ 23.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan działalności Muzeum zatwierdzony przez dyrektora i Radę Muzeum.

 

§ 24.

 1. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
 2. Wyboru biegłego rewidenta, w przypadku konieczności przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonuje dyrektor Muzeum.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 25.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, rodzących skutki finansowe dla Muzeum, wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora lub zastępcy dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

§ 26.

Przychody Muzeum stanowią:

1/ wpływy z działalności statutowej, w tym sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych,

2/ dotacje z budżetu województwa,

3/ środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,

4/ środki otrzymane z innych źródeł.

 

§ 27.

Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1/ małej gastronomii,

2/ handlu.

 

§ 28.

Wpływy z działalności gospodarczej w całości przeznaczane są na finansowanie celów określonych w § 7 statutu.

 

§ 29.

Do działalności, o której mowa w § 27, stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

§ 30.

Zakres i tryb działalności gospodarczej, sposób jej rozliczania oraz ceny usług ustala dyrektor Muzeum w drodze zarządzenia.

 

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 31.

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 32.

Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Poprawiony: czwartek, 17 marca 2011 13:13