Statut

STATUT

Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta

w Gorzowie Wielkopolskim

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej Muzeum, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1/   ustawy z dnia 2.11.1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),

2/   ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),

3/   niniejszego statutu.

§ 2.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Lubuskie.

§ 3.

Muzeum wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 7 i posiada osobowość prawną z mocy art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 4.

Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów.

§ 5.

Siedzibą Muzeum jest miasto Gorzów Wielkopolski, a terenem działania województwo lubuskie.

§ 6.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni Zarząd Województwa Lubuskiego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 7.

Celem Muzeum jest ochrona dóbr kultury i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu w zakresie archeologii, etnografii, historii, sztuki, techniki, przyrody, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej przez umożliwienie kontaktu ze zbiorami.

§ 8.

Muzeum realizuje cele, o których mowa w § 7, w szczególności przez:

1/   gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,

2/   inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zgromadzonych dóbr kultury,

3/   przechowywanie zgromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

4/   zabezpieczenie i konserwację muzealiów,

5/   organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych ze zbiorów własnych i obcych,

6/   organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

7/   prowadzenie działalności edukacyjnej,

8/   udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i poznawczych,

9/   prowadzenie działalności wydawniczej,

10/ przygraniczne upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu w zakresie statutowej działalności Muzeum.

§ 9.

Muzeum może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb regionu, realizacji zasad polityki kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Rozdział III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10.

Muzeum składa się z następujących komórek organizacyjnych:

1/   Dział Archeologii,

2/   Dział Etnografii,

3/   Dział Sztuki Dawnej,

4/   Dział Sztuki Współczesnej,

5/   Dział Historii Regionu,

6/   Dział Techniki i Militariów,

7/   Dział Numizmatyczny,

8/   Dział Edukacji i Promocji,

9/   Główny Inwentaryzator,

10/ Sekretariat,

11/ Dział Księgowości,

12/ Dział Administracyjno-Gospodarczy,

13/ Dział Kadr.

 § 11.

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa „Regulamin Organizacyjny Muzeum”.

§ 12.

Regulamin Organizacyjny nadaje dyrektor Muzeum po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Lubuskiego oraz zakładowej organizacji związkowej i stowarzyszeń twórców.

§ 13.

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 14.

 1. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora.
 2. Zastępcę dyrektora powołuje – bez konieczności przeprowadzenia konkursu – i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego:

1/ na wniosek dyrektora,

2/ z własnej inicjatywy,

      z zastrzeżeniem ust. 3-5.

 1. Wniosek w sprawie powołania zastępcy dyrektora, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien zawierać dane osobowe, dane o kwalifikacjach, przebiegu pracy zawodowej i stanie zdrowia kandydata oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.
 2. Wniosek w sprawie odwołania zastępcy dyrektora powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie w sposób odpowiedni udokumentowane.
 3. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora przez Zarząd Województwa Lubuskiego z własnej inicjatywy następuje po zasięgnięciu opinii dyrektora, w przypadku, gdy dyrektor nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, a wystąpiły ważne okoliczności uzasadniające podjęcie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

§ 15.

Do podstawowych obowiązków dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1/   ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2/   ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3/   reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4/   ustalenie planów rzeczowych, finansowych, wniosków inwestycyjnych i sprawozdań. Przedstawianie powyższych dokumentów Radzie Muzeum i Zarządowi Województwa Lubuskiego oraz nadzór nad realizacją zatwierdzonych planów,

5/   wydawanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i komunikatów wewnętrznych Muzeum,

6/   organizowanie kontroli wewnętrznej i nadzorowanie jej funkcjonowania.

§ 16.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej Radą, której członków powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

§ 17.

Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

§ 18.

Rada skład się z 11 członków.

§ 19.

W Muzeum działają następujące zespoły doradcze:

1/ Kolegium Doradcze,

2/ Zespół do Spraw Muzealiów.

§ 20.

 1. Kolegium Doradcze, zwane dalej Kolegium analizuje i opiniuje projekt planu pracy Muzeum oraz bieżąco jego realizację i sprawozdanie roczne.
 2. Kolegium powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum w formie zarządzania.
 3. Kolegium przewodniczy dyrektor.
 4. Skład osobowy Kolegium stanowią kierownicy działów merytorycznych oraz główny księgo, a w miarę potrzeb zapraszani są na posiedzenia inni specjaliści.
 5. Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez Dyrektora lub na wniosek większości członków Kolegium w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 21.

 1. Zespół do Spraw Muzealiów, zwana dalej Zespołem, opiniuje celowość zakupu lub nieodpłatnego przejęcia dóbr kultury do zbiorów Muzeum oraz ustala ich cenę.
 2. W skład Zespołu wchodzą kierownicy działów merytorycznych mających nadzór nad zbiorami oraz główny księgowy i główny inwentaryzator.
 3. Zespołowi przewodniczy dyrektor Muzeum.
 4. Sekretarzem Zespołu jest główny inwentaryzator.
 5. Zespól zbiera się w miarę potrzeb na wniosek sekretarza Komisji lub dyrektora Muzeum,
 6. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa instrukcja wydana w formie zarządzenia dyrektora.

Rozdział V

MAJĄTEK I FINANSE

§ 22.

Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 23.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan działalności Muzeum zatwierdzony przez dyrektora i Radę Muzeum.

§ 24.

 1. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
 2. Wyboru biegłego rewidenta, w przypadku konieczności przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonuje dyrektor Muzeum.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 25.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, rodzących skutki finansowe dla Muzeum, wymagane jest wpółdziałanie dwóch osób: dyrektora lub zastępcy dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

§ 26.

Przychody Muzeum  stanowią:

1/   wpływy z działalności statutowej, w tym sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych,

2/   dotacje z budżetu województwa,

3/   środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,

4/   środki otrzymane z innych źródeł.

§ 27.

Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1/ małej gastronomii,

2/ handlu.

§ 28.

Wpływy z działalności gospodarczej w całości przeznaczone są na finansowanie celów określonych w § 7 statutu.

§ 29.

Do działalności, o której mowa w § 27, stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

§ 30.

Zakres i tryb działalności gospodarczej , sposób jej rozliczania oraz ceny usług ustala dyrektor Muzeum w drodze zarządzenia.

 

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31.

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 32.

Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.